Aug 02

Công việc đầu tháng 8/2014

-Ngày 1/8 tập trung học sinh toàn trường;
-Ngày 2/8 họp hội đồng;
-Ngày 7/8 khối 11, 12 tập trung nhận lớp mới & GVCN mới
-Ngày 8/8: Khảo sát năng lực ngoại ngữ cho học sinh lớp 10.
-Ngày 11/8: tập trung học sinh lớp 10 hệ B.
-Ngày 11/8: khối 12 bắt đầu học;
-Ngày 13/8: GVCN lớp 10 nhận lớp;
-Ngày 15/8: Học sinh học nội quy;
-Ngày 18/8: Khối 10, 11 đi học.