Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Triển khai một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Thông báo (xem tại đây), Công văn 799 (xem tại đây), Công văn 1395 (xem tại đây), Quy định 110 (xem tại đây), Quy định 113 (xem tại đây), Quy định 114 (xem tại đây)