Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Thông báo V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Thông báo của chi bộ (xem tại đây); Kế hoạch số 60-KH/TU (xem tại đây); Công văn số 414-CV/TU (xem tại đây)