Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 59_KH/TU và 62-KH/TU
Kế hoạch của chi bộ (xem tại đây); Kế hoạch số 59-KH/TU (xem tại đây); Kế hoạch số 62-KH/TU (xem tại đây)