Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 59_KH/TU và 62-KH/TU
Kê hoạch của chi bộ Xem tại đây; Kế  hoạch số 59-Kh/TU (Xem tại đây); Kế  hoạch số 62-Kh/TU (Xem tại đây)