Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Phân công nhiệm vụ tổ chức kiểm điểm tập thể chi bộ, cán bộ, đảng viên năm 2021
Đề nghị các đồng chí căn cứ phân công, có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ. Các đảng viên nghiên cứu các văn bản hội nghị (được gửi qua nhóm chi bộ) để chủ động trong buổi hội nghị.
Phân công nhiệm vụ (xem tại đây)