No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Mục lục tra cứu mã tỉnh, huyện, xã và trường trong thi THPT QG năm 2017
In trang
TỈNH BÌNH PHƯỚC MÃ TỈNH: 43


Huyện

Tên Huyện

KV
Ưu tiên


Tên Xã

Xã khó khăn

00

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

 

 

 

01

Thị xã Đồng Xoài

1

01

Phường Tân Bình

XA KHO KHAN

01

Thị xã Đồng Xoài

1

02

Phường Tân Đồng

XA KHO KHAN

01

Thị xã Đồng Xoài

1

03

Phường Tân Phú

XA KHO KHAN

01

Thị xã Đồng Xoài

1

04

Phường Tân Thiện

XA KHO KHAN

01

Thị xã Đồng Xoài

1

05

Phường Tân Xuân

XA KHO KHAN

01

Thị xã Đồng Xoài

1

06

Xã Tân Thành

XA KHO KHAN

01

Thị xã Đồng Xoài

1

07

Xã Tiến Hưng

XA KHO KHAN

01

Thị xã Đồng Xoài

1

08

Xã Tiến Thành

XA KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

01

Thị trấn Tân Phú

XA KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

02

Xã Đồng Tâm

XA DB KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

03

Xã Đồng Tiến

XA KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

04

Xã Tân Hòa

XA DB KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

05

Xã Tân Hưng

XA DB KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

06

Xã Tân Lập

XA KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

07

Xã Tân Lợi

XA DB KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

08

Xã Tân Phước

XA DB KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

09

Xã Tân Tiến

XA KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

10

Xã Thuận Lợi

XA KHO KHAN

02

Huyện Đồng Phú

1

11

Xã Thuận Phú

XA KHO KHAN

03

Huyện Chơn Thành

2NT

01

Xã Minh Lập

XA KHO KHAN

03

Huyện Chơn Thành

2NT

02

Xã Minh Thắng

XA KHO KHAN

03

Huyện Chơn Thành

2NT

03

Xã Minh Thành

XA KHO KHAN

03

Huyện Chơn Thành

2NT

04

Xã Nha Bích

XA KHO KHAN

03

Huyện Chơn Thành

2NT

05

Xã Quang Minh

XA DB KHO KHAN

04

Thị xã Bình Long

1

01

Phường An Lộc

XA KHO KHAN

04

Thị xã Bình Long

1

02

Phường Hưng Chiến

XA KHO KHAN

04

Thị xã Bình Long

1

03

Phường Phú Đức

XA KHO KHAN

04

Thị xã Bình Long

1

04

Phường Phú Thịnh

XA KHO KHAN

04

Thị xã Bình Long

1

05

Xã Thanh Lương

XA DB KHO KHAN

04

Thị xã Bình Long

1

06

Xã Thanh Phú

XA KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

01

Thị trấn Lộc Ninh

XA KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

02

Xã Lộc An

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

03

Xã Lộc Điền

XA KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

04

Xã Lộc Hiệp

XA KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

05

Xã Lộc Hòa

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

06

Xã Lộc Hưng

XA KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

07

Xã Lộc Khánh

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

08

Xã Lộc Phú

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

09

Xã Lộc Quang

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

10

Xã Lộc Tấn

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

11

Xã Lộc Thái

XA KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

12

Xã Lộc Thành

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

13

Xã Lộc Thạnh

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

14

Xã Lộc Thiện

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

15

Xã Lộc Thịnh

XA DB KHO KHAN

05

Huyện Lộc Ninh

1

16

Xã Lộc Thuận

XA KHO KHAN

06

Huyện Bù Đốp

1

01

Thị trấn Thanh Bình

XA KHO KHAN

06

Huyện Bù Đốp

1

02

Xã Hưng Phước

XA DB KHO KHAN

06

Huyện Bù Đốp

1

03

Xã Phước Thiện

XA DB KHO KHAN

06

Huyện Bù Đốp

1

04

Xã Tân Thành

XA DB KHO KHAN

06

Huyện Bù Đốp

1

05

Xã Tân Tiến

XA DB KHO KHAN

06

Huyện Bù Đốp

1

06

Xã Thanh Hòa

XA DB KHO KHAN

06

Huyện Bù Đốp

1

07

Xã Thiện Hưng

XA DB KHO KHAN

07

Thị xã Phước Long

1

01

Phường Long Phước

XA KHO KHAN

07

Thị xã Phước Long

1

02

Phường Long Thủy

XA KHO KHAN

07

Thị xã Phước Long

1

03

Phường Phước Bình

XA KHO KHAN

07

Thị xã Phước Long

1

04

Phường Sơn Giang

XA KHO KHAN

07

Thị xã Phước Long

1

05

Phường Thác Mơ

XA KHO KHAN

07

Thị xã Phước Long

1

06

Xã Long Giang

XA DB KHO KHAN

07

Thị xã Phước Long

1

07

Xã Phước Tín

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

01

Thị trấn Đức Phong

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

02

Xã Bình Minh

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

03

Xã Bom Bo

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

04

Xã Đak Nhau

XA DB KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

05

Xã Đăng Hà

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

06

Xã Đoàn Kết

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

07

Xã Đồng Nai

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

08

Xã Đức Liễu

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

09

Xã Đường 10

XA DB KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

10

Xã Minh Hưng

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

11

Xã Nghĩa Bình

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

12

Xã Nghĩa Trung

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

13

Xã Phú Sơn

XA DB KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

14

Xã Phước Sơn

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

15

Xã Thọ Sơn

XA KHO KHAN

08

Huyện Bù Đăng

1

16

Xã Thống Nhất

XA DB KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

01

Xã An Khương

XA DB KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

02

Xã An Phú

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

03

Xã Đồng Nơ

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

04

Xã Minh Đức

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

05

Xã Minh Tâm

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

06

Xã Phước An

XA DB KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

07

Xã Tân Hiệp

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

08

Xã Tân Hưng

XA DB KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

09

Xã Tân Khai

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

10

Xã Tân Lợi

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

11

Xã Tân Quan

XA KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

12

Xã Thanh An

XA DB KHO KHAN

09

Huyện Hớn Quản

1

13

Xã Thanh Bình

XA KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

01

Xã Bình Thắng

XA DB KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

02

Xã Bù Gia Mập

XA DB KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

03

Xã Đăk Ơ

XA DB KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

04

Xã Đa Kia

XA KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

05

Xã Đức Hạnh

XA DB KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

06

Xã Phú Nghĩa

XA KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

07

Xã Phú Văn

XA DB KHO KHAN

10

Huyện Bù Gia Mập

1

08

Xã Phước Minh

XA DB KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

01

Xã Phước Tân

XA KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

02

Xã Bình Sơn

XA KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

03

Xã Bình Tân

XA KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

04

Xã Bù Nho

XA KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

05

Xã Long Bình

XA KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

06

Xã Long Hà

XA DB KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

07

Xã Long Hưng

XA KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

08

Xã Long Tân

XA DB KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

09

Xã Phú Riềng

XA DB KHO KHAN

11

Huyện Phú Riềng

1

10

Xã Phú Trung

XA DB KHO KHAN
Trường

Tên trường

KV

000

Sở GDĐT Bình Phước

KV1

001

THPT Đồng Xoài

KV1

002

THPT Nguyễn Du

KV1

003

THPT Chuyên Quang Trung

KV1

004

PTDTNT THPT tỉnh Bình Phước

KV1

005

THPT Hùng Vương

KV1

006

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước

KV1

007

THPT Đồng Phú

KV1

008

THCS & THPT Đồng Tiến

KV1

009

Trung tâm GDTX Đồng Phú

KV1

010

THPT Chơn Thành

KV2NT

011

THPT Chu Văn An

KV2NT

012

THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

KV1

013

Trung tâm GDTX Chơn Thành

KV2NT

014

TC Nghề Tôn Đức Thắng

KV2NT

015

THPT Thị xã Bình Long

KV1

016

THPT Nguyễn Huệ

KV1

017

Trung tâm  GDTX Bình Long

KV1

018

THPT Lộc Ninh

KV1

019

THPT Lộc Thái

KV1

020

THPT Lộc Hiệp

KV1

021

Trung tâm GDTX - HN&DN huyện Lộc Ninh

KV1

022

THPT Thanh Hòa

KV1

023

THCS & THPT Tân Tiến

KV1

024

Trung tâm GDTX - HN&DN huyện Bù Đốp

KV1

025

THPT Thị xã Phước Long

KV1

026

THPT Phước Bình

KV1

027

Trung tâm GDTX Phước Long

KV1

028

THPT Bù Đăng

KV1

029

THPT Lê Quý Đôn

KV1

030

THPT Thống Nhất

KV1

031

THCS & THPT Lương Thế Vinh

KV1

032

THCS & THPT Đăng Hà

KV1

033

Trung tâm GDTX Bù Đăng

KV1

034

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

KV1

035

THPT Trần Phú

KV1

036

THPT Đắc Ơ

KV1

037

THCS & THPT Đa Kia

KV1

038

THCS & THPT Võ Thị Sáu

KV1

039

THPT Phú Riềng

KV1

040

THPT Nguyễn Khuyến

KV1

041

THPT Ngô Quyền

KV1

042

THPT chuyên Bình Long

KV1

043

PTDTNT THCS & THPT Bù Gia Mập

KV1

044

Cao đẳng nghề Bình Phước

KV2NT

800

Học ở nước ngoài_43

KV3

900

Quân nhân, Công an tại ngũ_43

KV3


 Các tỉnh khác xem thêm tại file đính kèm./.   Xem và tải về tại đây