No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

CV 708 vv tham gia giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2021
In trang

Thầy Đào Văn Tài nghiên cứu CV tuyển chọn 02 đội (mỗi đội 40 người) tham gia giải theo quy định.

Thầy Phạm Duy Sơn cứu CV tuyển chọn 76 học sinh tham gia đội Hồng kỳ, thực hiện nghi thức khai mạc giải theo quy định.

CV 708 Tải về tại đây. Điều lệ tải về tại đây