No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Rà soát danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2021
In trang
     Thực hiện công văn số 267/SGDĐT-VP ngày 28/01/2021 Về việc rà soát, danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2021. Nay BCH Công đoàn thông báo đến quý thầy cô GV-NV được xét nâng lương trước thời hạn năm 2021 xem lại các thông tin, nếu có sai sót, GV-NV báo về Công đoàn trước ngày 03/02/2021 để kịp thời báo về sở GD&ĐT. ( Chi tiết Công văn số 267 ; Chi tiết danh sách)