No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

Thông báo về viêc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2021
In trang

     Thực hiện công văn số 233/SGDĐT-VP ngày 26/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2021, nay BCH Công đoàn thông báo đến CB-GV như sau : 

1. CB-GV đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định công văn số 233/SGDĐT-VP ngày 26/01/2021 (xem chi tiết công văn 233) thì làm hồ sơ theo mẫu quy định

2. Thời gian nộp hồ sơ về đ/c Hùng : trước ngày 19/03/2021 để kịp thời tổng hợp  hoàn thành hồ sơ nộp về Sở GD và ĐT theo quy định